Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej;
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych) obejmującej:
  1. prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych;
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta miejskiego dotyczących prowadzenia: gospodarki finansowej, rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej.

 

Główny księgowy - mgr. Joanna Fierke