Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy pn.

„Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych  do pojazdów służbowych  oraz sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stacjach paliw Dostawcy"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 : Formularz Oferty

Załącznik nr 1a : Kalkulacja

Załącznik nr 2 : Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 : Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 : do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 5 : Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia

 

Dodano 24 lipca 2017r

 informacja_z_otwarcia_ofert

Dodano 25 lipca 2017r.

ogłoszenie_o_wyborze_oferty

Dodano 04 sierpnia 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia