Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Nr 2  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - wzór gwarancji

Załącznik nr 5 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekty

Załącznik nr 7 - STWIORB

Załącznik nr 8 - przedmiary

Załącznik nr 9 - harmonogram

 


 Dodano 18 lipca 2017r.

odpowiedź na zapytania wykonawców_18_07_2017

 


 Dodano 19 lipca 2017r.

odpowiedź_na_zapytania_wykonawców_19_07_2017

 


 Dodano 20 lipca 2017r.

odpowiedź_na_zapytania_wykonawców_20_07_2017

 

Dodano 24 lipca 2017r.

 

unieważnienie_postepowania