Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy pn.

„Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych  do pojazdów służbowych  oraz sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stacjach paliw Dostawcy"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 : Formularz Oferty

Załącznik nr 1a : Kalkulacja

Załącznik nr 2 : Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 : Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 : do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 5 : Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia

 

Dodano 04.07.2019

Odpowiedź na pytania wykonawcy

Modyfikacja SIWZ wykonawcy

 

Dodano 05.07.2019

Modyfikacja SIWZ

 

Dodano 05.07.2019

Modyfikacja SIWZ

 

Załącznik nr 4 : do SIWZ - Umowa - tekst jednolity

 

Dodano 09.07.2019

Unieważnienie postępowania