Drukuj

 Szczecin, 20.08.2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Remont dachu budynku oficyny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - wzór gwarancji

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 - STWIORB

Załącznik nr 9 - przedmiary

 

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie przetargu