Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na

„Renowacja zabytkowej fasady kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie- etap I” z dnia 23 maja 2018r.

Dodano 23 maja 2018r. 

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oswiadczenie wykluczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki podmioty trzecie

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 4 do umowy wzór gwarancji

Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 6 dokumentacja projektowa

załącznik nr 7 STWiORB

Załącznik nr 8 Przedmiary

Załącznik nr 9 Program prac konserwatorskich

Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy

 

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

 II Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

 

Dodano 11 czerwca 2018r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 06.08.2018

 

informacja z otwarcia ofert

Przedłużenie terminu związania z ofertą

 

Dodano 13 lipca 2018r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Dodano 03 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia