Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie prowadzi następujące rejestry:

  • rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr wydanych delegacji służbowych,
  • ewidencja pieczęci i stempli,
  • "Książka kontroli",
  • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
  • ewidencja wyjść w godzinach prywatnych,
  • ewidencja nadgodzin,
  • rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
  • rejestr delegacji

Powstała w toku działalności Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KM PSP w Szczecinie zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.