REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w SZCZECINIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zwanej dalej "komendą miejską", określa szczegółową organizację komendy miejskiej, w tym:
1) kierowanie pracą komendy miejskiej;
2) strukturę organizacyjną komendy miejskiej;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar miasta Szczecina - obszar powiatu grodzkiego Szczecin.
3. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Szczecin, ul. Grodzka 1/5.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
2) OSP - ochotniczą straż pożarną;
3) jrg - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
4) ksr-g- krajowy system ratowniczo - gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy miejskiej

§ 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "komendantem miejskim", zastrzega się dokumentację:
1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
2) kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
3) pisma kierowane do senatorów i posłów;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej oraz jej pracowników;
5) zakresy czynności zastępców komendanta miejskiego oraz pracowników i strażaków komendy miejskiej;
6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu grodzkiego;
7) władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta miejskiego jako organu administracji publicznej.
2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
3. Komendant miejski lub upoważniony przez niego zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy miejskiej

§ 5. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
1) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy -symbol - PR;
2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy -symbol - PZ;
3) Sekcja ds. Organizacji i Kadr -symbol - POiK;
4) Wydział Finansów -symbol - PF;
5) Wydział Kwatermistrzowski -symbol -PT;
6) Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP -symbol - PBHP;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych -symbol - PSO;
8) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1/5 -symbol PJRG-1;
9 )Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, z siedzibą przy ul. Struga 10a -symbol PJRG-2;
10) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, z siedzibą przy ul. Klonowica 4 -symbol PJRG-3;
11) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, z siedzibą przy ul. Nad Odrą 33 -symbol PJRG-4;
12) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5, z siedzibą przy ul. Firlika 9/14 -symbol PJRG-5.

§ 6.1. Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:
1) Wydział Finansów;
2) Sekcja ds. Organizacji i Kadr;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
4) Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP.
2. Zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
1) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy;
2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;
3) jednostki ratowniczo-gaśnicze.
3. Zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
1) Wydział Kwatermistrzowski.

§ 7.1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy realizuje zadania w zakresie spraw:
1) operacyjnych;
2) szkolenia;
3) informatyki;
4) łączności.
2. Sekcja ds. Organizacji i Kadr realizuje zadania w zakresie spraw:
1) organizacji i archiwizacji;
2) kadrowych.
3. Wydział Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw :
1) kwatermistrzowskich;
2) techniki.

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant miejski.
4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :
1) planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;
2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksr-g;
6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji w miejskim zespole reagowania kryzysowego;
15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;
17) przestrzeganie i nadzorowanie procesu systemu zarządzania jakością ISO 9001-2001 (ISO) w ramach zakresu działania komórek organizacyjnych.

§ 9. Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw operacyjnych:
1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

2. W zakresie spraw szkolenia:
1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze miasta;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

3. W zakresie spraw informatyki:
1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

4. W zakresie spraw łączności:
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej;
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

§ 10. Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
6) gromadzenie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie miasta;
7) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
8) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
9) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
10) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
11) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego/miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
12) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
13) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
14) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
15) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
16) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
17) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
18) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez rzecznika prasowego.

§ 11. Do zadań Sekcji ds. Organizacji i Kadr należy w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
4) prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego

2. W zakresie spraw kadrowych:
1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
8) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
9) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

3. Zadania z zakresu pomocy prawnej do których należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Z 2002 r. nr 123, poz.1059 z póˇn. zm.) tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

§ 12. Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej;
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych) obejmującej:
a) prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
b) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym
w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych;
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta miejskiego dotyczących prowadzenia: gospodarki finansowej, rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej.

§ 13.Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądˇ wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych ˇródeł;
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

2. W zakresie spraw techniki:
1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
8) logistyczne zabezpieczenie działań jednostek PSP i wsparcie uprawnionych jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przydzielonym obszarze (obsługiwanie 10 powiatów województwa zachodniopomorskiego) w zakresie napraw i przeglądów okresowych sprzętu łączności bezprzewodowej, ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.

§ 14. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Służby ds. BHP należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
8) stała współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną MSWiA;
9) realizowanie zaleceń pokontrolnych.

§ 15. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1. W zakresie spraw obronnych:
1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych: realizacja zadań dla tzw. "pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
1) pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego
"Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych";
2) prowadzenie kancelarii tajnej;
3) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
4) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
w tym zakresie;
5) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 16. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu: wysokościowego i wodno-nurkowego - JRG nr 3, chemiczno-ekologicznego - JRG 2;
6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
11) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
12) udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 17. Komenda miejska używa:
1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: "Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie";
2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie";
3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie";
4) stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie;

5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy miejskiej określa rysunek nr 1.
2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa tabela nr 1.

§ 19. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w MSK i jrg określa regulamin pracy i służby komendy miejskiej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

Pełny tekst orginału "Regulaminu organizacyjnego" Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie zawierający podpisy i pieczęcie przechowywany jest w Sekcji ds. Organizacji i Kadr.