Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Wydarzenia, inicjatywy
poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1

Napisane przez

Dowódca JRG - st. kpt. Grześkiewicz Marcin

Z-ca dowódcy - st. kpt. Szczepanowski Jerzy


 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr. 1 w Szczecinie

ul. Grodzka 1/5

70-560 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Dowódca JRG - 1
91 43 48 411
Zastępca dowódcy JRG - 1
91 43 48 412
Dowódca zmiany JRG - 1
91 43 48 413
Technik JRG - 1
91 43 48 414

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw obronnych:
  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych: realizacja zadań dla tzw. "pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
  1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego "Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych";
  2. prowadzenie kancelarii tajnej;
  3. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  4. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  5. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  6. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:19

Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP

Napisane przez

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Służby ds. BHP należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 8. stała współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną MSWiA;
 9. realizowanie zaleceń pokontrolnych.
piątek, 27 styczeń 2017 19:27

Wydział Kwatermistrzowski

Napisane przez

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
  1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
  3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
  4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
  7. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
  8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
  9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
  10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
  12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
  13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.
 2. W zakresie spraw techniki:
  1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  6. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
  7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
  8. logistyczne zabezpieczenie działań jednostek PSP i wsparcie uprawnionych jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przydzielonym obszarze (obsługiwanie 10 powiatów województwa zachodniopomorskiego) w zakresie napraw i przeglądów okresowych sprzętu łączności bezprzewodowej, ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:19

Wydział Finansów

Napisane przez

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej;
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych) obejmującej:
  1. prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych;
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta miejskiego dotyczących prowadzenia: gospodarki finansowej, rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:18

Wydział Organizacyjno - Kadrowy

Napisane przez

Do zadań Sekcji ds. Organizacji i Kadr należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
  6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 3. Zadania z zakresu pomocy prawnej do których należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Z 2002 r. nr 123, poz.1059 z późn. zm.) tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

mł. bryg. Małgorzata Czajkowska

poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Napisane przez

Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. gromadzenie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie miasta;
 7. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 8. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 9. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 11. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego/miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 12. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 13. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 14. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 15. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 16. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 18. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez rzecznika prasowego.

Naczelnik wydziału -

Zastępca naczelnika - mł. bryg. Piotr Tuzimek (Rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie)

piątek, 27 styczeń 2017 20:00

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Napisane przez

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw operacyjnych:
  1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
  5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
  8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
  11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
  15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
  16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
  17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.
 2. W zakresie spraw szkolenia:
  1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze miasta;
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
  4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
 3. W zakresie spraw informatyki:
  1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
  9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
  12. nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 4. W zakresie spraw łączności:
  1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
  3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
  6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej;
  7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
  8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

mł. bryg. Daniel Kuleta

Akcje Ratowniczo-Gaśnicze

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych i gaszenie pożarów. Ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i mienia obywateli.

Ratownictwo Chemiczne

Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno- ekologicznego oraz działania podczas innych klęsk żywiołowych w tym powodzi.

Ratownictwo Techniczne

Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa technicznego podczas katastrof, wypadków i innych miejscowych zagrożeń.           

Szkoleniowo-wychowawcze

Prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej oraz organizowanie ćwiczeń, zawodów strażackich, szkoleń i spotkań z młodzieżą.

Rozpoznawanie Zagrożeń

Rozpoznawanie zagrożeń i ich likwidacja oraz nadzór i egzekucja przestrzegania przepisów przeciw-pożarowych i innych w zakresie bezpieczeństwa.          

Ustalanie Przyczyn Zagrożeń

Wstępne ustalanie przyczyn powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, przyczyn ich rozwoju oraz współpraca z innymi służbami w tym zakresie.

sobota, 21 styczeń 2017 20:13

Wypadek samochodu osobowego z tramwajem

Napisane przez

Dnia 21.01.2017 około godziny 19 na ulicy Kolumba miał miejsce wypadek samochodu osobowego marki Opel z tramwajem. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 1.

Działania zastępów polegały za zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wycinaniu samochodu w celu ewakuacji kierowcy. Pogotowie ratunkowe będące na miejscu zdarzenia udzialały pomocy medycznej podczas działań ratowniczych oraz zabrali poszkodowanego w stanie ciężkim do szpitala.

 

DSC07850

 

Strona 6 z 7