Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Wydarzenia, inicjatywy
wtorek, 20 grudzień 2016 21:14

Kontakt z JRG1

Napisane przez
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1   Nr miejski Nr MSW Fax Dowódca JRG-1 91 43 48 411 78 55 411 91 43 48 500 Z-ca Dowódcy JRG-1 91 43 48 412 78 55 412   Dowódca zmiany JRG-1 91 43 48 413 78 55 413   Technik JRG-1 91 43 48 414 78 55 414   Korytarz JRG-1 91 43 48 415 78 55 415    
wtorek, 20 grudzień 2016 19:05

Kontakt ze Strażą Pożarną

Napisane przez
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w SzczecinieOgłoszenie o naborze nr 5306 z dnia 09 listopada 2016 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:Referent do spraw organizacyjnychw Wydziale Organizacyjno - Kadrowym
Cele ustawowe działalności Państwowej Straży Pożarnej określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności, współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Pracą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kieruje Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, do którego obowiązków należy: kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej, organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych, organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania, kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych, analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia, organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych, inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy: współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych, realizowanie zadań wynikających z innych ustaw. Ponadto cele działalności Państwowej Straży Pożarnej ujęto w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jednostki PSP działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne, współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.