Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Wydarzenia, inicjatywy
piątek, 27 styczeń 2017 15:59

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4

Napisane przez

Dowódca JRG - kpt. Marcin Kasprzak

Z-ca dowódcy JRG - mł. kpt. Marcin Orlik


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 w Szczecinie

ul. Nad Odrą 10

71-820 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 4
91 43 48 440
Dowódca JRG - 4
91 43 48 441
Zastępca dowódcy JRG - 4
91 43 48 442
Dowódca zmiany JRG - 4
91 43 48 443
piątek, 27 styczeń 2017 15:59

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3

Napisane przez

Dowódca JRG - bryg. Czesław Pawłowicz

Z-ca dowódcy JRG - kpt. Maciej Kukla

 


 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3 w Szczecinie

ul. Klonowica 4

71-241 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 3
91 43 48 430
Dowódca JRG - 3
91 43 48 431
Zastępca dowódcy JRG - 3
91 43 48 432
Dowódca zmiany JRG - 3
91 43 48 433
Technik JRG - 3
91 43 48 434

 

 

poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2

Napisane przez

Dowódca JRG -

Z-ca dowódcy JRG - st. kpt. Andrzej Gawlik


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Szczecinie

ul. Struga 10a

70-784 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 2 91 43 48 420 ; 91 46 43 570
Dowódca JRG - 2 91 43 48 421
Zastępca dowódcy JRG - 2 91 43 48 422
Dowódca zmiany JRG - 2 91 43 48 423
Technik JRG - 2 91 43 48 424
FAX 91 46 43 594

 

 

 

poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1

Napisane przez

Dowódca JRG - st. kpt. Grześkiewicz Marcin

Z-ca dowódcy - st. kpt. Szczepanowski Jerzy


 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr. 1 w Szczecinie

ul. Grodzka 1/5

70-560 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Dowódca JRG - 1
91 43 48 411
Zastępca dowódcy JRG - 1
91 43 48 412
Dowódca zmiany JRG - 1
91 43 48 413
Technik JRG - 1
91 43 48 414

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw obronnych:
  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych: realizacja zadań dla tzw. "pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
  1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego "Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych";
  2. prowadzenie kancelarii tajnej;
  3. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  4. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  5. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  6. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:19

Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP

Napisane przez

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Służby ds. BHP należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 8. stała współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną MSWiA;
 9. realizowanie zaleceń pokontrolnych.
piątek, 27 styczeń 2017 19:27

Wydział Kwatermistrzowski

Napisane przez

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
  1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
  3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
  4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
  7. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
  8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
  9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
  10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
  12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
  13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.
 2. W zakresie spraw techniki:
  1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  6. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
  7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
  8. logistyczne zabezpieczenie działań jednostek PSP i wsparcie uprawnionych jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przydzielonym obszarze (obsługiwanie 10 powiatów województwa zachodniopomorskiego) w zakresie napraw i przeglądów okresowych sprzętu łączności bezprzewodowej, ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:19

Wydział Finansów

Napisane przez

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej;
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych) obejmującej:
  1. prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych;
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta miejskiego dotyczących prowadzenia: gospodarki finansowej, rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:18

Wydział Organizacyjno - Kadrowy

Napisane przez

Do zadań Sekcji ds. Organizacji i Kadr należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
  6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 3. Zadania z zakresu pomocy prawnej do których należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Z 2002 r. nr 123, poz.1059 z późn. zm.) tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

mł. bryg. Małgorzata Czajkowska

poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Napisane przez

Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. gromadzenie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie miasta;
 7. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 8. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 9. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 11. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego/miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 12. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 13. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 14. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 15. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 16. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 18. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez rzecznika prasowego.

Naczelnik wydziału -

Zastępca naczelnika - mł. bryg. Piotr Tuzimek (Rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie)

Strona 6 z 7