Drukuj
Nabór na stanowisko starszy inspektor                                                                                                                                                                                                   w KM PSP w Szczecinie - Wydział Kwatermistrzowski                                                                                                                                                                                             - ogłoszenie nr 8333 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
             
Lp Nazwisko Imię spełniaie wymogów formarnych                 TAK/NIE punktacja Punktacja OGÓŁEM
z testu wiedzy                        z rozmowy kwalifikacyjnej
1 KARAŚ Elżbieta TAK nie zgłosiła się 0 0
2 SZMAJDZIŃSKI Leszek TAK 13 16 29

Komendant miejski PSP w Szczecinie podjął decyzję o zatrudnieniu p. Leszka Szmajdzińskiego z dniem 1 kwietnia 2017r.


Wyniki I etapu naboru - sprawdzenie niezbędnych wymagań i dokumentów kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich
w Wydziale Kwatermistrzowskim 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenie nr 8333


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ogłoszenie o naborze nr 8333 z dnia 10 lutego 2017 r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich
w Wydziale Kwatermistrzowskim

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
70-560 Szczecin


WARUNKI PRACY

- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- budynek nie posiada windy,
- praca w siedzibie oraz w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- wysiłek fizyczny.

ZAKRES ZADAŃ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2017 r. Wynagrodzenie: (brutto) około 2100 zł plus wysługa.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisku starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich". Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej deklarowanej w dokumentach aplikacyjnych (test), rozmowa kwalifikacyjna.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru umieszczona zostanie w dniu 23 lutego 2017 r. na stronie internetowej KM PSP w Szczecinie: www.straz.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy. Rozmowa kwalifikacyjna oraz test wiedzy odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r.
Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 434-84-03.

 

Legenda
 
 
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
 
 
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
 
 
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,
ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.